KVKK Aydınlatma Metni


Amaç:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Altınkaya Elektronik Cihaz Kutuları A.Ş. (Altınkaya) olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla işbu aydınlatma ve rıza metni ile tarafımızca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi vererek aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve aşağıda belirtilen durumlar için  müşteri ve ziyaretçilerimizin açık rızasını almayı hedefliyoruz. 

Kişisel verinin tanımı ve genel esaslar:

Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen siz müşterilerimizin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

Altınkaya; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Altınkaya, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:

 • işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • satış sözleşmesinin ifası, mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek, müşterilerimizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını (cayma hakkı, seçimlik hakları vb.) tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek,
 • müşterilerimize açık rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek,
 • ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Altınkaya’ya ait taşınır ve taşınmaz varlıkların güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • Altınkaya’nın ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve saklama süresi: 

Kişisel verileriniz, şirketimizin kurumsal internet sitelerinde ve kullandığımız sistemler üzerinde  elektronik ortamda toplanmaktadır.

Şirketimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse maksimum 10 seneyi aşmayacak şekilde ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayacaktır. Bununla birlikte Web sitemize üye olmuş iseniz üyelik kaydınızı silmediğiniz sürece üyelik kaydınızdaki kişisel verileriniz sistemimizde saklanmaya devam edecektir.

Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde de, kişisel verileri silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verileriniz;

 • tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili bankalara, online ödeme sistemlerine,
 • tercih ettiğiniz teslimat seçimi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine,
 • şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına,
 • e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına,
 • yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına,
 • bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine,

bunların yanında Altınkaya iş süreçlerinin yürütülmesi için gerekli olması halinde mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız ve İstisnaları ; 

Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin 

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, web sitelerimizde yer alan İletişim bölümündeki formu doldurarak iletebilirsiniz. 

Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir. 

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişiklikleri ve güncellemeler 

Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi hatırlatırız.

Verilerin güncelliği ve doğruluğu

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Altınkaya’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için bizimle doğru ve güncel verilerinizi paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Çerez Kullanım Politikası

İnternet sitemizde size daha iyi bir deneyim sunabilmek için birçok internet sitesinde olduğu gibi çerezler (cookies) kullanıyoruz. Bu belge Altınkaya’nın çerez kullanımı hakkında bilgi vermek ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebilecekleri hakkında açıklamalar yapmak için düzenlenmiştir.