Συμφωνία πωλήσεων ,

Σύμφωνα με τον "Κανονισμό σχετικά με τις διαδικασίες και τις αρχές εφαρμογής των συμβάσεων εξ αποστάσεως" που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 13.06.2003 και αριθμό 25137, με την είσοδο στην Ιστοσελίδα ή/και την υπογραφή του, ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι έχει διαβάσει το σύνολο των Όρων Χρήσης, κατανοεί πλήρως το περιεχόμενο και αποδέχεται όλες τις διατάξεις του.


ΑΡΘΡΟ 1- ΜΕΡΗ

1.1. ΠΩΛΗΤΗΣ:

Τίτλος: - ALTINKAYA ELEKTRONİK CİHAZ KUTULARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
Διεύθυνση : - HAS EMEK SAN SİT 684. SOK NO:10 İVEDİK OSB OSTİM ANKARA Τηλέφωνο:  0312 395 2768
Fax :  0312 395 2772
E-mail:  ,[email protected] ,

1.2- ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ:

Τα στοιχεία του αγοραστή προσδιορίζονται στο τιμολόγιο proforma. Όνομα/Επώνυμο/Τίτλος: Τίτλος πελάτη Διεύθυνση: Διεύθυνση τιμολογίου πελάτη

Τηλέφωνο : Τηλέφωνο πελάτη Φαξ : Αριθμός φαξ πελάτη Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη

ΑΡΘΡΟ 2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 4077 για την προστασία των καταναλωτών και του κανονισμού σχετικά με τις αρχές και τις διαδικασίες εφαρμογής των συμβάσεων εξ αποστάσεως όσον αφορά την πώληση και παράδοση του προϊόντος, τα προσόντα και η τιμή πώλησης του οποίου προσδιορίζονται κατωτέρω, το οποίο ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παρήγγειλε ηλεκτρονικά από τον ΠΩΛΗΤΗ μέσω της ιστοσελίδας https://www.altinkaya.com.tr/.


ΑΡΘΡΟ 3- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 
3.1- Ο τύπος και το είδος, η ποσότητα, το μοντέλο, το χρώμα, η τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένων των φόρων (ως x τιμή μονάδας) των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι όπως αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας: Ο τρόπος πληρωμής αναφέρεται στο τιμολόγιο proforma. 3.3-Από την άλλη πλευρά, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι θα επιβεβαιώσει τα σχετικά επιτόκια και τις πληροφορίες σχετικά με τους τόκους υπερημερίας ξεχωριστά από την τράπεζα, δεδομένου ότι οι πωλήσεις με δόσεις γίνονται μόνο με πιστωτικές κάρτες που ανήκουν στις Τράπεζες και ότι οι τόκοι και οι τόκοι υπερημερίας θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων της σύμβασης πιστωτικής κάρτας μεταξύ της Τράπεζας και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού.

3.4- ΤΎΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ

Διεύθυνση παράδοσης: Η διεύθυνση παράδοσης είναι αυτή που αναφέρεται στο τιμολόγιο proforma. Παραλήπτης: Ο παραλήπτης είναι όπως αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας. Διεύθυνση του τιμολογίου: Η διεύθυνση τιμολογίου είναι όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο proforma,

Η παράδοση θα γίνει ιδιοχείρως μέσω της μεταφορικής εταιρείας στη διεύθυνση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που αναφέρεται παραπάνω. Η ALTINKAYA θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ακόμη και αν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν βρίσκεται στη διεύθυνση τη στιγμή της παράδοσης. Ως εκ τούτου, κάθε ζημία που προκύπτει από την καθυστερημένη παραλαβή του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και κάθε δαπάνη που προκύπτει από το γεγονός ότι το ΠΡΟΪΟΝ περίμενε στην εταιρεία διαμεταφορών ή/και την επιστροφή του φορτίου στην ALTINKAYA ανήκει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Κόστος αποστολής: Το κόστος αποστολής δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος. Η εταιρεία αποστολέας υπολογίζει και τιμολογεί το κόστος αποστολής για λογαριασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
 ,

ΑΡΘΡΟ 4- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 4.1- Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι έχει γνώση των βασικών χαρακτηριστικών, της τιμής πώλησης και του τρόπου πληρωμής του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ που αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας και ότι έχει διαβάσει τις προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με την παράδοση στο ,www.altinkaya.com.tr και ότι η απαραίτητη επιβεβαίωση δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή.
4.2- Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης παραδίδεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή στο πρόσωπο/οργανισμό στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ εντός της προθεσμίας που περιγράφεται στις προκαταρκτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα, ανάλογα με την απόσταση του οικισμού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για κάθε προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τη νόμιμη προθεσμία των 30 ημερών.

4.3- Εάν το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης θα παραδοθεί σε πρόσωπο/οργανισμό διαφορετικό από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη αποδοχή της παράδοσης από το πρόσωπο/οργανισμό που θα παραδοθεί.

4.4- Ο ΠΩΛΗΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την παράδοση του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης άθικτου, πλήρους, σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στην παραγγελία.

4.5- Εάν για οποιονδήποτε λόγο το τίμημα του προϊόντος δεν καταβληθεί ή ακυρωθεί στα τραπεζικά αρχεία, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θεωρείται ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του προϊόντος.

4.6- Μετά την παράδοση του προϊόντος, εάν η τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλει το τίμημα του προϊόντος στον ΠΩΛΗΤΗ λόγω αθέμιτης ή παράνομης χρήσης της πιστωτικής κάρτας που ανήκει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τρόπο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, το προϊόν πρέπει να αποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ εντός 3 ημερών, εφόσον έχει παραδοθεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
4.7- Εάν ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν μπορεί να παραδώσει το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης εντός της προθεσμίας λόγω ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων, όπως καιρικές αντιξοότητες που εμποδίζουν τη μεταφορά, διακοπή της μεταφοράς, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να κάνει χρήση ενός από τα δικαιώματά του να ακυρώσει την παραγγελία, να αντικαταστήσει το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης με προηγούμενο, εάν υπάρχει, ή/και να μεταθέσει τον χρόνο παράδοσης μέχρι να εξαφανιστεί η προληπτική κατάσταση. Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ακυρώσει την παραγγελία, το ποσό που έχει καταβάλει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα του καταβληθεί σε μετρητά και εφάπαξ εντός 10 ημερών.

 ,

ΆΡΘΡΟ 5 - ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 7 ημερών από την παράδοση του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης σε αυτόν ή στο πρόσωπο/οργανισμό στη διεύθυνση που αναφέρεται. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο ΠΩΛΗΤΗΣ πρέπει να ειδοποιηθεί με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο εντός αυτής της προθεσμίας και το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 6. Σε περίπτωση άσκησης αυτού του δικαιώματος, είναι υποχρεωτική η επιστροφή του πρωτότυπου τιμολογίου με αντίγραφο της έκθεσης παράδοσης φορτίου που το προϊόν που παραδόθηκε στο 3ο πρόσωπο ή στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στάλθηκε στον ΠΩΛΗΤΗ. Η τιμή του προϊόντος επιστρέφεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός 10 ημερών από την παραλαβή των εγγράφων αυτών. Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος που επιστρέφεται λόγω του δικαιώματος υπαναχώρησης καλύπτονται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.


Δεσμευόμαστε ότι ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αρνούμενος τα αγαθά ή τις υπηρεσίες εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την υπογραφή της σύμβασης χωρίς καμία νομική και ποινική ευθύνη και χωρίς καμία αιτιολόγηση, και δεσμευόμαστε να πάρουμε πίσω τα αγαθά από την ημερομηνία που η ειδοποίηση υπαναχώρησης φτάνει στον πωλητή ή τον πάροχο.

Σύμφωνα με το 385 αριθμημένο γενικό ανακοινωθέν του νόμου περί φορολογικής διαδικασίας, προκειμένου να γίνουν οι συναλλαγές επιστροφής για τα τιμολόγια που εκδίδονται για λογαριασμό του προσώπου, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως τα σχετικά τμήματα του τιμολογίου με το τμήμα επιστροφής που σας έχουμε αποστείλει και να μας επιστραφούν μαζί με το προϊόν μετά την υπογραφή.

Για τα τιμολόγια που εκδίδονται για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου να γίνουν οι συναλλαγές επιστροφής, η εταιρεία ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο επιστροφής στην εταιρεία ΠΩΛΗΤΗΣ (χωρίς να προσθέσει το τέλος αποστολής) και να μας το στείλει πίσω μαζί με το προϊόν.
 ,

ΆΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τα ειδικά αιτήματα και τις απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και/ή γίνονται εξατομικευμένα με την πραγματοποίηση αλλαγών ή προσθηκών σε αυτό (π.χ.: κοπή, διάτρηση, που γίνονται σε αυτό, προϊόντα που παράγονται σε ειδικά χρώματα σύμφωνα με το αίτημα του χρήστη). Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης για τα προϊόντα υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η συρρικνωμένη συσκευασία του προϊόντος είναι ανοιγμένη, άθικτη και το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 7- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε περίπτωση που τα μέρη δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις. Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, εάν το άλλο μέρος δεν εκπληρώσει τις ενέργειές του χωρίς δικαιολογημένο λόγο εντός της προθεσμίας, το άλλο μέρος θα δώσει προθεσμία 7 ημερών για να εκπληρώσει την ενέργεια στο μέρος που δεν έχει εκπληρώσει την εκτέλεσή του. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ούτε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το μέρος που δεν εκπληρώνει την εκτέλεσή του θεωρείται αξιόπιστο και ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την παράδοση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ή/και τη λύση της σύμβασης και την επιστροφή του τιμήματος.
 ,

ΆΡΘΡΟ 8- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ

Η Επιτροπή Διαιτησίας Καταναλωτών και τα Δικαστήρια Καταναλωτών όπου έχει την κατοικία του ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣθα έχουν το δικαίωμα εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας της οποίας η ισχύς καθορίζεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.
Εάν η παραγγελία πραγματοποιηθεί, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί όλους τους όρους της παρούσας συμφωνίας.
Σε περίπτωση που ακυρώσετε την παραγγελία μετά την αποστολή, υπερισχύουν τα άρθρα 4 & 5.  
 
ΠΩΛΗΤΗΣ: ALTINKAYA ELEKTRONİK CİHAZ KUTULARI SANAYİ TİCARET A.Ş. ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: Αναγράφεται στο τιμολόγιο proforma. Ημερομηνία: Αναγράφεται στο τιμολόγιο proforma.